תקנון אתר

גולש יקר,

אנו מודים לך כי בחרת להיכנס לאתר של DREAM CHANGE, האתר פונה לקהל הגולשים ברשת, מפעילתו של האתר הינה "אפרת זוהר וייזר" .

dream changer הינו אתר תוכן ומכירה העוסק בחלימה, החלומות בזמן השינה, האתר נותן שירות לגולשים הרוצים ללמוד לפרש לעצמם את חלומותיהם, האתר מנגיש תכנים וידע על עולם החלומות, כלים מעשיים להבנת החלומות והבנת שפת החלומות האישית. באתר יש מכירה של סדנאות .

dream changer בתחילת דרכו, נשמח לקבל הצעות לשיפור, אנו לא יכולים להבטיח שנענה לכל הצעה אולם נתייחס אליהם ברצינות רבה. ניתן ליצור עימנו קשר בכל עת בכתובת:  efrat@dream-changer.com

 •         האתר עשוי לכלול, מאמרים, חוות דעת, דוגמאות, אזכורים וקישורים לאתרים אחרים (תוכן צד ג' ). האתר אינו בודק את תוכן צד ג', את אמיתותו, דיוקו, קיומו, התאמתו לאתר או לך, אינו ממליץ עליו או נותן עליו חסות ואינו אחראי לו. כל הסתמכות שלך על תוכן צד ג' וכל התקשרות שלך עם צד ג' היא באחריותך הבלעדית ולא תהיה לך כל טענה על הסתמכות או התקשרות כאמור כלפי האתר וכלפי המפעילים שלו.
 •         התוכן שתפרסם באתר בצורה ציבורית יוכל להיות נתון לשיתוף ברשת ע"י חברים אחרים , באחריותך לקבוע כיצד הם ישותפו באמצעות ההגדרות (ציבורי, פרטי, משויך לקבוצה מסוימת או לחבר ספציפי). פרסום תוכן בהגדרה "ציבורי" מאשר לכולם ברשת להיחשף אליו ולשייך אותו אליך או לכינוי שלך. התוכן יכול להיות סיפורי חלום אישיים, תגובות של גולשים, שאלות ושיתופים שונים ואין האתר אחראי על כך.
 •         התחברות לצד ג כל שהוא, שהוצג או פורסם באתר ו/או באתרים ו/או פורטלים אליהם קיים קישור או פרסומת מן האתר נעשים על פי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית. הבעלים לא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו לך ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו
 •         האתר הינו אתר השייך לאפרת זוהר, ומספק מידע אודות חלימה. עליך לעשות שימוש באתר למטרות הקבועות בו בלבד. אסור להציג תכנים באתר שלא למטרות בו הוא עוסק, אסור להציג תכנים מן האתר באופן המשנה אותם בכל דרך שהיא. אסור לאסוף מידע מן האתר בכל דרך טכנולוגית.
 •         ידוע לך שברשת עשויים להיות אתרים שהגישה אליהם מותרת לבגירים (מעל גיל 18) בלבד ואתה אחראי לפקח על כך ולא תהיה לך טענה בקשר לכך, כלפי האתר.
 •         כל המידע באתר הוא קניין רוחני של הבעלים או של צד שלישי. אתה מתחייב לא לעשות כל שימוש בתוכן באתר, למעט לצורך המטרות המפורטות בו, ללא הסכמה מראש ובכתב.
 •         הבעלים יכול לשנות את האתר או להפסיק פעילותו, לחסום חלקים ממנו, ולהתנותם בתשלום. הבעלים רשאי לבטל או לסיים הרשאת כל משתמש באתר, מבלי שישא באחריות כלפיך בשל כך. תנאי השימוש ימשיכו לחול עליך גם לאחר סיום הרשאותיך באתר. הבעלים עשוי לשנות את המחירים למוצרים ולשירותים באתר, עפ"י שיקול דעתו. אתה תחויב בהם, אלא אם הזמנת מוצר/ שירות לפני השינוי. החזרות למוצרים המוזמנים באתר מתבצעים עפ"י חוק בלבד או עפ"י מדיניות הרכישות והביטולים באתר.
 •         האתר לא יהיה אחראי לכל תקלה באתר, במידע, בתכנה, השמדת נתונים, מחיקה, שיבוש, שגיאה או השמטה
 •         הבעלים אינו מתחייב כי האתר יפעל באופן תקין ורציף ויתכנו הפרעות שגיאות וכיו"ב. הבעלים אינו מתחייב כי האתר ומערכות המחשב שלו יהיו מוגנים מפני פריצות וחדירות של גורמים עוינים.
 •         הבעלים נוקט באמצעים סבירים לאמת את המידע המוצג באתר, אין הבעלים מתחייב לנכונות או שלמות המידע או דיוקו. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים. הבעלים, לא יהיו אחרים בשום מקרה, לנזק משום סוג שהוא בקשר עם שימוש, אי-שימוש או הסתמכות על האתר או על המידע ולכל נזק עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כל עניין.

אין הבעלים אחראי על האופן בו הגולש מפרש את חלומותיו ועל ההחלטות וההבנות שהוא נוקט בחייו בעקבות הלמידה באתר.

 •         אסור לך להציג את פרטי הגישה שלך לאתר לאנשים אחרים. במסירה כאמור האתר יחסום את פרטי הגישה שלך על פי שיקול דעתו. ידוע לך ומוסכם עליך כי הורדת מידע מהאתר, או ביצוע כל פעולה חוקית אחרת באתר, אינה מקנה לך זכות קניינית כלשהי באתר או בתוכנו או בחלק מתוכנו, לרבות במידע האמור. אינך רשאי (בעצמך או במתן רשות לצד שלישי כלשהו) להעתיק, לבצע כל שינוי, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת, מכירה או שימוש מסחרי אחר, השכרה או העברה אחרת של המידע לרבות מידע שהועבר מהאתר אל מחשבך, בלא קבלת אישור מהבעלים, בכתב ומראש. הנך מתחייב שלא להפעיל יישומי תוכנה או חומרה (לרבות תוכנות ורובוטים) במטרה לאתר, לשמור, להעתיק או לשנות תוכן מהאתר, לרבות יצירת אוסף של תכנים שמקורם באתר
 •         האתר מאפשר לפרסם תוכן ממנו ברשתות חברתיות (פייסבוק, טוויטר ואחרים. האתר יוכל להפנות או להתממשק עם אתרים נוספים. לאתר אין שליטה על פעילות אתרים אלו, והוא אינו אחראי לכל נזק או פעולה שעלולים להיגרם בשל פעילות האתרים הללו בעת העברת המידע ממנו אליהם או מהם אליו. הנך מתחייב לקיים במלואן את ההוראות המצויות בתקנוני האתרים האמורים. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק בגין אי עמידה בתנאי התקנונים והמסמכים המשפטיים הללו ואתה מתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מאי עמידה שלך בתנאי תקנונים אלו.
 •         האתר מתנהל מישראל, ואין התחייבות כי יפעל מחוץ לישראל. אתה מחוייב לחוקי המדינה בה אתה נמצא. על תנאי השימוש יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט בגין תנאי שימוש אלה תהיה בבתי המשפט בתל אביב – יפו.
 •         יודגש כי כל שימוש באתר אינו יכול לשמש עילה למשתמש או מי מטעמו לטענה כלשהי או תביעה נגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בהתאם לתקנון האתר וכללי ההשתתפות בו. אתה מתחייב לשפות את הבעלים וכל מי מטעמו, בגין כל נזק או הפסד, שייגרמו להם בגין כל טענה הנובעת מהפרת תנאי השימוש על ידך

בהצטרפותך ל DREAM CHANGER   הנך מצהיר ומסכים כי קראת והבנת את כל התנאים שלהלן וכי הנך מסכים לתנאים ומתחייב לקבל על עצמך כל התחייבות הנוגעת לך על פי התנאים ו/או הנובעת מהם וכי אין לך טענות ותביעות כנגד הבעלים. הסכמתך לאמור בתנאי השימוש האמורים כאן מהווה תנאי הכרחי לשימושך באתר, באם אינך מקבל את המושגים והתנאים הנ"ל, אינך מורשה לגשת או לעשות שימוש באתר. באפשרות הבעלים לבצע כל שינוי, תיקון או ביטול של כל תנאי בהסכם זה בכל עת שהיא באמצעות עדכונו ב"הסכם" זה. אנו ממליצים לבקר בעמוד זה באופן תקופתי בכדי להתעדכן. כותרות הסעיפים בהסכם נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תוכן ההסכם או הסעיף. האמור בלשון זכר מכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך.